School Circulars

 • 10/02/2021
  中三試卷講解安排時間表
 • 10/02/2021
  37
  各級新年假期後恢復面授及中三試卷講解安排
 • 27/01/2021
  中六試卷派發時間表
 • 27/01/2021
  34
  中六試卷派發、畢業誦禱及畢業相片拍攝安排
 • 27/01/2021
  33
  領取學習材料安排
 • 19/01/2021
  32
  電子繳費系統第三輪收費
 • 13/01/2021
  S5 1st Examination Time Table 20-21
 • 09/01/2021
  31
  學生確診與學校上課及考試安排
 • 30/12/2020
  First Term Examination Timetable for S3 2020-2021
 • 30/12/2020
  30
  聖誕及新年假期後考試及上課安排
Page: